General Terms & Conditions

La societat emisora de la entrada (SEETICKETS) no assumeix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competeixen a l'organització.

CONDICIONS GENERALS

La venda d'entrades s'entén realitzada al nostre domicili social i el comprar l'entrada per aquest portal implica l'acceptació de les condicions generals.

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

Estàs contractant amb la promotora BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. (d'ara endavant, CRUÏLLA BARCELONA) NIF B65505257 domiciliada en C / *Pujades, 77 2n 7a. 08005 Barcelona La plataforma de gestió de la venda de tiquets és de SEETICKETS.

ACCÉS Al RECINTE

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d'identificar-te amb DNI en el cas que l'organització ho sol·liciti.

1. L'Organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l'entrada. L'Organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l'entrada.

El posseïdor de l'entrada és el responsable en cas de còpia de la mateixa.

2. L'Organitzador denegarà l'accés als recintes al portador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:

a) L'entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.

b) El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l'odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l'exterior o en l'entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.

c) El portador presenta símptomes d'embriaguesa o d'estar consumint o haver consumit drogues o substancies estupefaents.

L'exercici del dret d'admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d'accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A l'entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent. Es prohibeix així mateix l'entrada de qualsevol tipus de begudes al recinte.

3. L'Organitzador podrà denegar l'accés o expulsar dels recintes al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les indicacions del personal de l'Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir-se que es va a crear una situació de risc o perill per al propi portador o altres assistents o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.

4. La possessió de l'entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs) associats al posseïdor de l'entrada o tercers.

L'incompliment d'aquest punt obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalitat establerta per la llei sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals.

Aquestes activitats seran rastrejades en Internet amb la finalitat d'establir la responsabilitat pertinent.

CONDICIONS GENERALS DE L'ENTRADA.

Una vegada adquirida l'entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment

En cas de cancel·lació, el comprador podrà sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'Organitzador per e-mail. Es considerarà cancel·lació la suspensió de més de la meitat dels concerts programats. L'Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació del festival a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l'Organitzador.

Tots els preus indicats inclouen els impostos aplicables.

Per a formular qualsevol queixa o reclamació, l'usuari pot dirigir-se a: festival@cruillabarcelona.com

MENORS D'EDAT

Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats pels seus pares o tutor legal.

En cas que l'acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l'acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, haurà de presentar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En tots dos casos el responsable del menor, haurà de signar un document d'exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l'entrada del recinte o que es pot descarregar des de la web del festival.

Durant la seva estada en el recinte, l'acompanyant serà responsable de qualsevol acció que el menor realitzi.

A tot moment tant l'acompanyant com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l'organització per acreditar la seva identitat. En el cas d'estrangers hauran d'aportar els documents oportuns del seu país d'origen.

L'Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d'alcohol i tabac als menors de 18 anys. Els menors, fins als 15 anys, inclosos, s'identificaran amb una polsera. El menor deurà a tot moment portar visible aquesta polsera, així com el seu DNI.

L'organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les oïdes o auriculars per reduir els efectes del volum del so.

COOKIES

Amb la navegació en aquesta web s'accepta la instal·lació de cookies. Consulta la política de cookies de la nostra web.

DRET D'IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.

En el cas d'imatges recollides per BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. t'informem que aquestes dades seran tractades conforme a la política de privadesa ja definida.

Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l'interior dels recintes excepte autorització expressa de l'Organització.

Aquestes accions podran suposar una acció penal o civil per danys.

VIDEO VIGILÀNCIA

El promotor de l'esdeveniment o si escau, el gestor de l'espai públic VIDEO VIGILARÀ tot el recinte.

En aquest sentit, s'informa que qualsevol imatge video gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualssevol danys que poguessin provar-se, tant a persones com en béns.

Les dades seran automàticament facilitats a autoritats judicials o policials.

La imatge queda subjecta a la política de privadesa ja definida.

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d'un acompanyant t'obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privadesa que apareix en el formulari de registre.

DUBTES I FULLES DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible a la web del festival. Les persones interessades poden sol·licitar per e-mail fulles de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al nostre domicili social.

ALTRES CONDICIONS

L'usuari accepta que la legislació aplicable és l'espanyola.

La llengua de contractació és segons l'idioma escollit.

Aquest document en què accepta les condicions s'arxiva en el nostre sistema informàtic. Tens accés durant un mes a les nostres dades i pots imprimir-ho i guardar-t'ho en el teu sistema informàtic.

CRUÏLLA BARCELONA pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent per l'e-mail, per la qual cosa has de consultar-ho periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats.